Přihlaste se do kurzu nyní!

Provozní podmínky Praha

Vítáme Vás v Klubu rodičů a dětí AMÁLKA,z.s., jsme rádi, že jste si vybrali pro plavání právě nás. 

Tyto provozní podmínky jsou souhrnem základních informací vycházejících z provozního řádu a mají přispět k zjednodušení vstupních procedur a Vaší snazší orientaci v jednotlivých provozovnách. 

Záleží nám na tom, abyste se Vy i Vaše děti u nás cítili příjemně. Naše kurzy navštěvuje řada klientů před Vámi i po Vás, proto prosíme o dodržování provozního řádu a ohleduplnost k ostatním návštěvníkům našich středisek. 

Žádáme Vás o pečlivé nastudování provozních podmínek před zahájením kurzů neboť podpisem přihlášky se zavazujete k jejich dodržování. Upozorňujeme též na skutečnost, že při porušení provozních podmínek můžete být vyloučeni z kurzu bez náhrady kurzovného. 


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZŮ 
 • Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s termínem a místem konání lekcí, s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a provozním řádem Klubu rodičů a dětí Amálka z. s. , který je vyvěšen na jednotlivých provozovnách, na webových stránkách Klubu a je též zasílám spolu s informacemi o zařazení emailem přímo klientům.
 • Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí ručí v lekci i v celém prostoru provozovny jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu, šaten ani odpočívárny.
 • Považujeme za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud rodič, který s dítětem plave, trpí některým z vážných onemocnění (epilepsie, diabetes, onemocnění srdce, psychické poruchy), které mohou ve vodě ohrozit jeho nebo dítě, je povinen o této skutečnosti informovat svoji instruktorku
 • Nepřípustné je nedodržení hygienických nařízení (sprchování před lekcí bez plavek dítěte i doprovodu) venerická choroba, infekční choroba nebo požití alkoholu či omamných látek. V těchto případech je klient vyloučen z kurzu s okamžitou platností bez nároku na vrácení peněz.
 • Fotografie pořízené instruktory klubu během programu, který organizují, může klub použít ke své veřejné prezentaci a propagaci, tuto možnost lze odmítnout při vyplnění vstupního formuláře GDPR , který je nedílnou součástí přihlášky.
 • V souvislosti s případnou změnou aktuální epidemiologické situace je rodič povinen doložit dodržení všech aktuálně platných nařízení.
 • Za vnesené předměty Klub neručí.

 • HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
 • Po vstupu do prostor bazénu zaparkujte kočárky na místě k tomu určeném. Odložte své svrchní oblečení a boty zujte a uložte na místo k tomu určené.
 • Zprostorových důvodů do šatny a dále do bazénu může vstoupit pouze jedna doprovázející dospělá osoba. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel je možná pouze po dohodě s instruktorem. Vstup je povolen pouze naboso (po umytí nohou) nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu a v přiměřeném oděvu (plavky nebo kraťasy a tričko – jiné než venkovní oděv). Při nedodržení těchto podmínek nemůže doprovod vstoupit do prostor bazénu.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům kurzu tím, že záběry nebudete umisťovat na veřejné sítě.
 • Před vstupem do sprch je nutné se odlíčit a použít toaletu. Dlouhé vlasy je třeba sepnout a v případě, kdy se bude rodič potápět a nepoužije koupací čepici, je nutné si umýt vlasy šampónem a důkladně je opláchnout.
 • Klient je povinen se ve sprchách umýt mýdlem bez plavek. Při mytí před vstupem do bazénu věnujte prosím zvýšenou pozornost podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům.
 • Dítě preventivně posaďte na nočník či toaletu, případně využijte jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
 • Dětem umyjte zadeček a genitálie. Plavky u dětí (plenky u miminek) musí být přiléhavé, s gumičkou kolem nožiček. Teprve po umytí dětem nasaďte čisté plavky nebo plavací plenu.
 • Udržení maximální čistoty vody je v zájmu všech návštěvníků bazénu, proto žádáme dospělé, aby se i ve vlastním zájmu navzájem kontrolovali a na případné nezodpovědné chování upozornili.
 • Účastník kurzu, který nedodržuje tento základní hygienický bod může být bez náhrady vyloučen z kurzu.
 • Do prostor bazénu vstupujte těsně před začátkem lekce, abyste nerušili probíhající výuku.
 • Po ukončení lekce se osprchujte, osušte již ve sprchách. Doporučujeme, aby sprchování dítěte po „plavání“ bylo zakončeno v rámci otužování chladnější vodou.
 • Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách. Po každém pobytu dětí ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým krémem a vysušit ouška pomocí buničitých čtverečků. 
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo
  (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených).
 • Po opuštění šaten doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte v herně před odchodem z bazénu. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím větší je rozdíl
  teplot vně a uvnitř. Snižuje se tak riziko následného onemocnění.
 • V prostorách bazénu za své děti ručí rodiče, proto nenechávejte své děti bez dozoru
  a to ani v herně.
 • V herně a prostorách recepce dodržujte prosím pořádek a prosíme, nenechávejte děti
  ničit vybavení – ať se u nás dětem i Vám líbí. Pokud dítě či dospělá osoba poškodí jakékoliv zařízení v prostorách střediska, jsou rodiče nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • V prostorách bazénu platí přísný zákaz kouření.
 • Jakékoliv znečištění v prostorách bazénu, šatny a herny sdělte prosím recepční nebo
  instruktorce.

PRAVIDLA KURZŮ A STORNO PODMÍNKY
 • Kurzy probíhají celoročně a z pravidla začínají každé čtvrtletí. Výše členského příspěvku je závislá na počtu týdnů v daném čtvrtletí a její výše a možnost úhrady je oznámena při přihlašování do kurzu. Členský příspěvek je splatný nejpozději před první lekcí.
 • Za nevyčerpané lekce se uhrazená částka nevrací.
 • V případě nenastoupení do kurzu (t.j. před 1.lekcí) je možné vrácení celé částky po odečtení manipulačního poplatku 300 Kč.
 • V případě ukončení kurzu po 2. lekci kurzu je možné vrácení zbylé částky (členský
  příspěvek mínus částka za dvě lekce) s odpočtem manipulačního poplatku 300 Kč.
 • Pokud během kurzu budete muset ukončit plavání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci), je třeba dítě odhlásit písemně a přiložit potvrzení od lékaře. Písemné odhlášení je třeba zaslat na e-mail reklamace@amalka.info. Vráceno vám bude 80% nevyčerpaného členského příspěvku od data doručení vašeho písemného
  odhlášení, ze kterého se odečte manipulační poplatek 300 Kč.
 • V případě uplatnění daru není možné vrácení finančních prostředků.
 • V případě uzavření bazénů kvůli epidemiologické situaci se kurzovné nevrací,
  lekce v kurzu jsou převedeny na další období.
 • Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.
NÁHRADNÍ LEKCE
 • Náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí vašeho dítěte nesnižují, přesto se Vám snažíme, v případě onemocnění, vyjít vstříc nabídkou náhradních lekcí prostřednictví rezervačního systému.
 • Pokud bude hodina zrušena ze strany Klubu rodičů a dětí Amálka z. s. (technické či provozní důvody) bude Vám nabídnuta náhradní hodina.
 • Náhradní hodiny je možné čerpat pouze za řádně omluvené absence. Lekci lze omluvit nejpozději do 8h ráno v den konání lekce v našem rezervačním systému. Po přihlášení a uhrazení členského příspěvku je vám vygenerováno přístupové heslo do rezervačního systému a dále si náhrady koordinujete sami. Stručný manuál naleznete na našich webových stránkách. Pokud výjimečně potřebujete lekci řádně omluvit telefonicky, je to možné pouze den předem. Náhradní lekce je nutné vybrat pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu ani za ně není možné čerpat finanční náhradu. 
 •  V případě potřeby (např. plánované dovolené) lze lekce nahrazovat dopředu. Pokud ke konci kurzu zjistíte, že máte již odchozeny všechny zaplacené lekce, je možné v kurzu pokračovat doplacením zbývajících lekcí.
 • Při čerpání náhradních lekcí si prosím před návštěvou vybraného bazénu prostudujte specifika konkrétního pracoviště.
NA LEKCI PLAVÁNÍ SI S SEBOU PŘINESTE
 • platnou členskou průkazku (pokud Vám byla přidělena)
 • hygienické potřeby – mýdlo, šampon, osušku pro dítě i doprovod, čisté plavky pro dítě
  i doprovod, čistou obuv, případně župan a další osobní potřeby,
 • čistou protiskluzovou obuv - obuv by neměla být používaná pro jiné účely než na bazén
 • podle osobních zvyklostí olej nebo tělové mléko na ošetření pokožky po koupání,
 • pokud je Vaše dítě zařazeno do skupiny SAMOSTATNĚ PLAVAJÍCÍCH DĚTÍ
  rodiče přivádějí osprchované dítě přímo na bazén, kde děti předají lektorce ,po skončení lekce si rodiče opět vyzvedávají své děti u bazénu.

SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ V PRAZE

VYŠEHRAD - malý a velký bazén, ARJO
- na těchto pracovištích není třeba předkládat plavenky,
- na bazénu ARJO je nutné se po příchodu nahlásit (JMÉNO) na vrátnici, při odchodu odhlásit - na bazénu Vyšehrad se zapisuje přítomnost do sešitu návštěv, který leží na stole ve vestibulu - bazén Vyšehrad nemá bezbarierový přístup, kočárky pro uložení ve vestibulu bazénu je třeba vynést po schůdkách.AQUACENTRUM ŠUTKA, (dráha, relaxační bazén a výukový bazén)

 • před plaváním je nutné odevzdat obsluze recepce plavenku kde výměnou obdržíte čip, kterým se otevírají branky
 • Plavenku si můžete sami vytiskonut v náhradovém systému Auksys - NÁHRADOVÝ SYSTÉM - KURZY - TISK PRŮKAZU
 • Klient je povinen po celou dobu pobytu v Aquacentrum Šutka mít čip pod dohledem u sebe. V případě ztráty čipu klient zaplatí pokutu ve výši 800 Kč.
 • Odchod z bazénu v Aquacentru Šutka musí být nejdéle do 45 minut po skončení lekce.

SPORTOVNÍ CENTRUM Řepy
 • prokážete se průkazkou na hlavní pokladně, výměnou dostanete čip, kterým se otevírají branky.
 • Ve Sportovním centru Řepy musí být odchod z bazénu do 30 minut, jinak hradíte překročený čas dle ceníku bazénu. 

CEPSYMED Řepy 
 • před plaváním je nutné odevzdat obsluze recepce plavenku
 • na tomto pracovišti je pro doprovod a děti od 3 let nutné mít plaveckou ČEPICI
 • kočárky se parkují ve vestibulu Centra ve vchodu ze zadní části budovy z ulice K Šanci
 • S případnými stížnostmi či připomínkami, které nevyřešíte s Vaším instruktorem nebo na recepci, kontaktujte vedení centra:
Václava Procházková, info@amalka.info, tel.: 608 275 523.
   

Klub rodičů a dětí AMÁLKA, z. s.