Provozní podmínky Praha

Vítáme Vás v Klubu rodičů a dětí Amáka, z.s. a jsme rádi, že jste si vybrali právě nás.
Tyto provozní podmínky jsou souhrnem základních informací vycházejících z provozního řádu. Mají přispět k co největšímu pohodlí našich klientů, k zjednodušení vstupních procedur a Vaší snazší orientaci. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné dodržovat určitá pravidla uvedená zejména v těchto provozních podmínkách.
Vážíme si Vaší přízně a záleží nám na tom, aby jste se Vy i Vaše děti u nás cítili příjemně. Naše kurzy navštěvuje řada klientů před Vámi i po Vás, proto prosíme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům našich středisek. Žádáme Vás o pečlivé nastudování provozních podmínek před zahájením kurzů. Při vážném porušení těchto podmínek můžete být vyloučeni z kurzu bez náhrady kurzovného. Velmi bychom ocenili veškeré nové příspěvky. Vaše nápady a náměty na zkvalitnění našich služeb vítáme.

Prosíme, přečtěte si tyto provozní podmínky pečlivě neboť podpisem přihlášky se zavazujete k jejich dodržování.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZŮ

 • Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním prostředím a provozním řádem Klubu rodičů a dětí Amálka, z.s.
 • Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí ručí jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu a střediska.
 • Považujeme za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud rodič, který s dítětem plave, trpí některým z vážných onemocnění (epilepsie, diabetes, onemocnění srdce, psychické poruchy), které mohou ve vodě ohrozit jeho nebo dítě, je povinen o této skutečnosti informovat svoji instruktorku.
 • Nepřípustná jsou zanedbání nebo nedostatečná hygiena, venerická choroba nebo požití alkoholu či omamných látek. V těchto případech je klient vyloučen z kurzu s okamžitou platností bez nároku vrácení peněz.
 • Fotografie pořízené instruktory centra během programu, který organizují, může klub použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.
 • Souhlasím se zasíláním hromadných informací o činnosti Klubu. V případě, že si nepřejete dostávat informace o dění v našem klubu můžete se odhlásit na ivana@amalka.info.
 • V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací je rodič povinen doložit všech aktuálních nařízení k prokázání bezinfekčnosti.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

 • Po vstupu do prostor bazénu zaparkujte kočárky na místě k tomu určeném. Odložte své svrchní oblečení a boty zujte a vložte pod lavici u vstupu.
 • Z prostorových důvodů do šatny a dále do bazénu může vstoupit pouze jedna doprovázející dospělá osoba. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel je možná pouze po dohodě s instruktorem. Vstup je povolen pouze naboso nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu a v přiměřeném oděvu (plavky nebo kraťasy a tričko – jiné než venkovní oděv). Při nedodržení těchto podmínek nemůže doprovod do prostor bazénu.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům kurzu tím, že záběry nebudete umisťovat na veřejné sítě.
 • Před vstupem do sprch je nutné se odlíčit a použít toaletu. Dlouhé vlasy je třeba sepnout a v případě, kdy se bude rodič potápět a nepoužije koupací čepici, je nutné si umýt vlasy šampónem a důkladně je opláchnout.
 • Klient je povinen se ve sprchách umýt mýdlem bez plavek. Při mytí před vstupem do bazénu věnujte prosím zvýšenou pozornost podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům.
 • Dítě preventivně posaďte na nočník, případně využijte jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
 • Dětem umyjte zadeček a genitálie. Plavky u malých dětí (plenky u miminek) musí být přiléhavé, s gumičkou kolem nožiček. Teprve po umytí dětem nasaďte čisté plavky nebo plavací plenu.
 • Udržení maximální čistoty vody je v zájmu všech návštevníků bazénu, proto žádáme dospělé, aby se I ve vlastním zájmu navzájem kontrolovali a na případné nezodpovědné chování upozornili.
 • Účastník kurzu, který nedodržuje tento základní hygienický bod může být bez náhrady vyloučen z kurzu.
 • Do prostor bazénu vstupujte těsně před začátkem lekce, abyste nerušili probíhající hodinu.
 • Po ukončení lekce se osprchujte, osušte již ve sprchách. Doporučujeme, aby sprchování dítěte po „plavání“ bylo zakončeno v rámci otužování chladnější vodou.
 • Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách. Po každém pobytu dětí ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým krémem a vysušit ouška pomocí buničitých čtverečků.
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených).
 • Po opuštění šaten doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte v herně před odchodem z bazénu. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím větší je rozdíl teplot vně a uvnitř. Snižuje se tak riziko onemocnění.
 • V prostorách bazénu za své děti ručí rodiče, proto nenechávejte své děti bez dozoru a to ani v herně.
 • V herně a prostorách recepce dodržujte pořádek a prosíme, nenechávejte děti ničit vybavení – ať se u nás dětem i Vám líbí. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení v prostorách střediska, jsou rodiče nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • V prostorách bazénu platí přísný zákaz kouření.
 • Žádáme Vás o dodržování výše uvedených požadavků z důvodu zvýšené hygieny a bezpečnosti.
 • Prosíme, buďte k sobě ohleduplní.
 • Jakékoliv znečištění v prostorách bazénu, šatny a herny sdělte prosím recepční nebo instruktorce.
 • Odchod z bazénu v Aquacentru Šutka musí být nejdéle do 45 minut po skončení lekce. Ve sportovním centru Řepy musí být odchod z bazénu do 30 minut, jinak hradíte překročený čas dle ceníku bazénu. 

PRAVIDLA KURZŮ A STORNO PODMÍNKY

 • Kurzy probíhají celoročně a z pravidla začínají každé čtvrtletí. Výše členského příspěvku je závislá na počtu týdnů v daném čtvrtletí a její výše a možnost úhrady je oznámena při přihlašování do kurzu. Členský příspěvek je splatný nejpozději před první lekcí.
 • V případě nenastoupení do kurzu (t.j.před 1. lekcí) máte nárok na vrácení celé částky po odečtení manipulačního poplatku 300 Kč.
 • Za nevyčerpané lekce se uhrazená částka nevrací.
 • V případě ukončení kurzu po 2. lekci je možné vrácení zbylé částky (členský příspěvek mínus částka za 2 lekce) s odpočtem manipulačního poplatku 300 Kč.
 • Pokud během kurzu budete muset ukončit plavání (např. z důvodu dlouhodobé nemoci), je třeba jej odhlásit písemně a přiložit potvrzení od lékaře. Písemné odhlášení je potřeba zaslat na email reklamace@amalka.info. Vráceno vám bude 80% nevyčerpaného kurzovného od data doručení vašeho písemného odhlášení, ze kterého se odečte manipulační poplatek 300 Kč.
 • V případě uplatňění darunení možné vrácenífinančních prostředků.
 • V případě uplatnění daru není možné vrácení finančních prostředků. 
 • V případě uzavření bazénů kvůli epidemiologické situaci se členský příspěvek nevrací. 
 •  Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

 • NÁHRADNÍ LEKCE


  • Náklady na provoz kurzů, pronájem a mzdy se s případnou neúčastí vašeho dítěte nesnižují, přesto se vám snažíme, v případě onemocnění, vyjít vstříc nabídkou náhradních lekcí prostřednictvím náhradového systému.
  • Pokud bude hodina zrušena za strany Klubu rodičů a dětí AMálka, z.s.(technické či provozní důvody) bude Vám nabídnuta náhradní hodina. 
  • Náhradní hodiny je možné čerpat pouze za řádně omluvené absence. Lekci lze omluvit nejpozději do 8 hodin ráno v den konání lekce v našem rezervačním systému. Po přihlášení a uhrazení členského příspěvku je vám vygenerováno přístupové heslo do rezervačního systému a dále si náhrady koordinujete sami. Stručný manuál naleznete na našich webových stránkách. Pokud vyjímečně potřebujete lekci řádně omluvit telefonicky, je to možné pouze den předem. Náhradní lekce je nutné vybrat pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu ani za ně není možné čerpat finanční náhradu.  
  • V případě potřeby (např. plánované dovolené) lze lekce nahrazovat dopředu. Pokud ke konci kurzu zjistíte, že máte již odchozeny všechny zaplacené lekce, je možné v kurzu pokračovat doplacením zbývajících lekcí. 

  • NA LEKCI PLAVÁNÍ SI SEBOU PŘINESTE

  • platnou členskou průkazku (pokud vám byla přidělena) - před plaváním odevzdejte obsluze recepce, kde výměnou obdržíte klíček od skříňky. V Aquacentru Šutka a ve Sportovním centru Řepy odevzdát průkazku na hlavní pokladně, výměnou dostanete čip, kterým se otevírají branky. 
  • Klient je povinen po celou dobu pobytu v Aquacentru Šutka a Sportovním centru Řepy mít čip pod dohledem u sebe. V případě ztráty čipu zaplatí klient pokutu ve výši 800 Kč. 
  • Hygienické potřeby - mýdlo, šampon, osušku pro dítě a sebe, čisté plavky pro dítě a sebe, případně župan a další osobní potřeby. 
  • Čistou protiskluzovou obuv - obuv by neměla být používána pro jiné účely, než je bazén.  

  • S případnými stížnostmí či připomínkami, které nevyřešíte s Vaším instruktorem nebo na recepci, kontaktujte vedení Klubu rodičů a dětí Amálka: Václava Procházková, info@amalka.info,

   tel.: 608 275 523.