Provozní podmínky Praha

Vítáme Vás v Amálce RC a jsme rádi, že jste si vybrali právě nás.
Tyto provozní podmínky jsou souhrnem základních informací vycházejících z provozního řádu, který je v centru vyvěšen. Mají přispět k co největšímu pohodlí našich klientů, k zjednodušení vstupních procedur a Vaší snazší orientaci. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, dodržovat určitá pravidla uvedená zejména v těchto provozních podmínkách.
Vážíme si Vaší přízně a záleží nám na tom, aby jste se Vy i Vaše děti u nás cítili příjemně. Naše kurzy navštěvuje řada klientů před Vámi i po Vás, proto prosíme o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům našich středisek. Žádáme Vás o pečlivé nastudování provozních podmínek před zahájením kurzů. Při vážném porušení těchto podmínek můžete být vyloučeni z kurzu bez náhrady kurzovného. Velmi bychom ocenili veškeré nové příspěvky. Vaše nápady a náměty na zkvalitnění našich služeb vítáme.

Prosím, přečtěte si tyto provozní podmínky pečlivě neboť podpisem přihlášky se zavazujete k jejich dodržování.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZŮ

 • Před zahájením kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním prostředím a provozním řádem Amálka RC.
 • Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí ručí jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu a střediska.
 • Považujeme za důležité a oboustranně korektní, abyste si byli od počátku vědomi nezbytnosti fyzického kontaktu Vašich dětí a našich lektorů při výuce plavání. Zdůrazňujeme, že všichni naši lektoři jsou proškoleni tak, aby k takovému kontaktu s Vašimi dětmi přistupovali pouze a jen v situacích, kdy je to nezbytné pro pochopení samotné výuky, případně pro zajištění bezpečnosti Vašeho a ostatních dětí, které se výuky účastní. Děkujeme za pochopení.
 • Pokud rodič, který s dítětem plave, trpí některým z vážných onemocnění (epilepsie, diabetes, onemocnění srdce, psychické poruchy), které mohou ve vodě ohrozit jeho nebo dítě, je povinen o této skutečnosti informovat svoji instruktorku.
 • Nepřípustná jsou zanedbání nebo nedostatečná hygiena, venerická choroba nebo požití alkoholu či omamných látek. V těchto případech je klient vyloučen z kurzu s okamžitou platností bez nároku vrácení peněz.
 • Fotografie pořízené instruktory centra během programu, který organizují, může Amálka RC použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.
 • Souhlasím se zasíláním hromadných informací o činnosti Klubu. V případě, že si nepřejete dostávat informace o dění v našem klubu můžete se odhlásit na ivana@amalka.info.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

 • Po vstupu do prostor bazénu zaparkujte kočárky na místě k tomu určeném. Odložte své svrchní oblečení a boty zujte a vložte pod lavici u vstupu.
 • Z prostorových důvodů do šatny a dále do bazénu může vstoupit pouze jedna doprovázející dospělá osoba. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel je možná pouze po dohodě s instruktorem. Vstup je povolen pouze naboso nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu a v přiměřeném oděvu (Vyšehrad - plavky, ARJO, Hotel Relax Inn a Aquacentrum Šutka – plavky nebo kraťasy a tričko – jiné než venkovní oděv). Při nedodržení těchto podmínek nemůže doprovod do prostor bazénu.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely. Prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům kurzu tím, že záběry nebudete umisťovat na veřejné sítě.
 • Před vstupem do sprch je nutné se odlíčit a použít toaletu. Dlouhé vlasy je třeba sepnout a v případě, kdy se bude rodič potápět a nepoužije koupací čepici, je nutné si umýt vlasy šampónem a důkladně je opláchnout.
 • Klient je povinen se ve sprchách umýt mýdlem bez plavek.n Při mytí před vstupem do bazénu věnujte prosím zvýšenou pozornost podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům.
 • Dítě preventivně posaďte na nočník, případně využijte jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou.
 • Dětem umyjte zadeček a genitálie. Plavky u dětí musí být přiléhavé, s gumičkou kolem nožiček. Teprve po umytí dětem nasaďte čisté plavky nebo plavací plenu.
 • Udržení maximální čistoty vody je v zájmu všech návštevníků bazénu, proto žádáme dospělé, aby se I ve vlastním zájmu navzájem kontrolovali a na případné nezodpovědné chování upozornili.
 • Účastník kurzu, který nedodržuje tento základní hygienický bod může být bez náhrady vyloučen z kurzu.
 • Do prostor bazénu vstupujte těsně před začátkem lekce, abyste nerušili probíhající hodinu.
 • Po ukončení lekce se osprchujte, osušte již ve sprchách. Doporučujeme, aby sprchování dítěte po „plavání“ bylo zakončeno v rámci otužování chladnější vodou.
 • Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách. Po každém pobytu dětí ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým krémem a vysušit ouška pomocí buničitých čtverečků.
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených).
 • Po opuštění šaten doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte v herně před odchodem z bazénu. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím větší je rozdíl teplot vně a uvnitř. Snižuje se tak riziko onemocnění.
 • V prostorách bazénu za své děti ručí rodiče, proto nenechávejte své děti bez dozoru a to ani v herně.
 • V herně a prostorách recepce (restaurace - Hotel Relax Inn) dodržujte prosím pořádek a prosíme, nenechávejte děti ničit vybavení – ať se u nás dětem i Vám líbí. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení v prostorách střediska, jsou rodiče nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu.
 • V prostorách bazénu platí přísný zákaz kouření.
 • Žádáme Vás o dodržování výše uvedených požadavků z důvodu zvýšené hygieny a bezpečnosti.
 • Prosíme, buďte k sobě ohleduplní.
 • Jakékoliv znečištění v prostorách bazénu, šatny a herny sdělte prosím recepční nebo instruktorce.

PRAVIDLA KURZŮ A STORNO PODMÍNKY

 • Kurzy probíhají celoročně a z pravidla začínají každé čtvrtletí. Výše kurzovného je závislá na počtu týdnů v daném čtvrtletí a její výše a možnost úhrady je oznámena při přihlašování do kurzu. Kurzovné je splatné nejpozději před první lekcí.
 • V případě nenastoupení do kurzu (t.j.před 1. lekcí) máte nárok na vrácení celé částky po odečtení manipulačního poplatku 300 Kč.
 • V případě ukončení kurzu po 2. lekci kurzu máte nárok na vrácení zbylé částky (kurzovné minus částka za 2 lekce) s odpočtem manipulačního poplateku 300 Kč.
 • Pokud během kurzu budete muset odhlásit plaváčka (např. z důvodu dlouhodobé nemoci), je třeba jej odhlásit písemně a přiložit potvrzení od lékaře. Písemné odhlášení je možné nechat na recepci, event. zaslat na email reklamace@amalka.info. Vráceno vám bude 80% nevyčerpaného kurzovného od data doručení vašeho písemného odhlášení, ze kterého se odečte manipulační poplatek 300 Kč.
 • V případě uplatnění daru a uzavření darovací smlouvy je při vypovězení kurzu výplata části kurzovného (dle provozních podmínek) podmíněna vrácením darovací smlouvy.