Přihlaste se do kurzu nyní!

Provozní podmínky Příbram

Vítáme Vás v Klubu rodičů a dětí Amálka a jsme rádi, že chcete se svými dětmi využít našich služeb.
Tyto provozní podmínky jsou souhrnem základních informací vycházejících z provozního řádu, který je v centru možný k nahlédnutí. Mají přispět k co největšímu pohodlí našich klientů, k zjednodušení vstupních procedur a snazší orientaci.

Amálka se zavazuje v rámci komplexních služeb klientovi zajistit nezávadnost prostředí a vody, odpovídající teplotu, čistotu všech prostor, pomůcek a především kvalifikované a odborné vedení našich aktivit. Touto cestou bychom Vás chtěli také požádat o dodržování základních předpisů, hygienických zásad a bezpečnostních pravidel, které jsou předpokladem vysoké kvality poskytovaných služeb. Snažíme se, abychom nekladli na naše klienty přehnané požadavky, ale pracujeme s malými dětmi, proto je jejich dodržování naprosto nezbytné. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

V případě závažného porušení pravidel si vyhrazujeme právo klienta vyloučit bez možnosti náhrady kurzu a vrácení peněz.

Velmi bychom ocenili veškeré nové příspěvky, nápady a náměty na zkvalitnění našich služeb z Vaší strany.

Prosím přečtěte si yto provozní podmínkypečlivě neboť podpisem přihlášky se zavazujete k jejich dodržování.


ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KURZŮ

 • Před zahájení kurzů jsou klienti seznámeni s průběhem, metodikou a organizací kurzů, s hygienickými a bezpečnostními zásadami a vlastním prostředím a provozním řádem Amálky.
 • Lekce se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené. Do bazénu s dítětem může pouze jedna dospělá osoba, která má za dítě plnou odpovědnost. Za bezpečnost svých dětí ručí jejich rodiče. Proto nenechávejte děti bez dozoru, nenechte je běhat v prostorách bazénu a herny.
 • Kurzů se nemohou zúčastnit klienti s přenosnou a akutní chorobou, s kožními nemocemi, zejména plísňovými a kvasinkovými, s recidivujícím onemocněním, (např. dýchacích a močových cest), apod. V těchto případech se řeší náhrady za včasně omluvené hodiny (viz. dále), nebo u zvlášť závažných onemocnění přerušení kurzu (viz. dále).
 • Pokud rodič, který s dítětem plave, trpí některým z vážných onemocnění (epilepsie, diabetes, onemocnění srdce, psychické poruchy), které mohou ve vodě ohrozit jeho nebo dítě, je povinen o této skutečnosti informovat svoji instruktorku.
 • Naprosto nepřípustné je zanedbání nebo nedostatečná hygiena, venerická choroba nebo požití alkoholu či omamných látek. V těchto případech je klient vyloučen z kurzu s okamžitou platností bez nároku vrácení peněz.
 • Fotografie pořízené instruktory centra během programu, který organizují, může Amálka použít ke své veřejné prezentaci a propagaci.
 • Souhlasím se zasíláním hromadných informací o činnosti Klubu. V případě, že si nepřejete dostávat informace o dění v našem klubu můžete se odhlásit na info@amalka.info.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

 • Po vstupu do prostor bazénu zaparkujte kočárky na místě k tomu určeném. Odložte své svrchní oblečení a boty zujte a vložte pod lavici u vstupu. Ve vnitřních prostorách je možné použít pouze gumovou a čistou obuv, nebo být na boso.
 • Z prostorových důvodů do šatny a dále do bazénu může vstoupit pouze jedna doprovázející dospělá osoba. Přítomnost dalších členů rodiny či přátel je možná pouze po dohodě s instruktorem. Vstup je povolen pouze naboso nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu a v přiměřeném oděvu (plavky nebo kraťasy a tričko – jiné než venkovní oděv) . Při nedodržení těchto podmínek bude přihlížející vykázán z prostor bazénu.
 • Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely.
 • V šatně jsou plastové košíky na osušky a hygienické potřeby, které berete s sebou na bazén.
 • Amálka neodpovídá za ztrátu nebo odcizení odložených věcí. Doporučujeme nenosit s sebou cenné předměty. Cennosti, doklady a mobilní telefony si uzamkněte ve skříňce nebo berte s sebou na bazén.
 • Před vstupem do sprch je nutné se odlíčit a použít toaletu. Dlouhé vlasy je třeba sepnout a v případě, kdy se bude rodič potápět a nepoužije koupací čepici, je nutné si umýt vlasy šampónem a důkladně je opláchnout. Klient je povinen se ve sprchách umýt mýdlem bez plavek. Při mytí před vstupem do bazénu věnujte prosím zvýšenou pozornost podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům.
 • Dítě preventivně posaďte na nočník, případně využijte jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou. Dětem umyjte zadeček a genitálie. Plavky u dětí musí být přiléhavé, s gumičkou kolem nožiček. U dětí, které si neumí sami říci při potřebě „na velkou“ doporučujeme pleny do vody. Teprve po umytí dětem nasaďte čisté plavky nebo plenu.
 • Udržení maximální čistoty vody je v zájmu všech návštěvníků bazénu, proto žádáme dospělé, aby se i ve vlastním zájmu navzájem kontrolovali a na případné nezodpovědné chování upozornili.
 • Účastník kurzu, který nedodržuje tento základní hygienický bod může být bez náhrady vyloučen z kurzu.
 • Do prostor bazénu vstupujte těsně před začátkem lekce, abyste nerušili probíhající hodinu.
 • Po ukončení lekce se osprchujte, osušte již ve sprchách. Doporučujeme, aby sprchování dítěte po „plavání“ bylo zakončeno v rámci otužování chladnější vodou. Je zakázáno vstupovat do šaten v mokrých plavkách. Po každém pobytu dětí ve vodě, doporučujeme ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým krémem a vysušit ouška pomocí buničitých čtverečků.
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo (konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených).
 • Po opuštění šaten doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte v herně před odchodem z bazénu. Doba aklimatizace by měla být tím delší, čím větší je rozdíl teplot vně a uvnitř. Snižuje se tak riziko onemocnění.
 • V prostorách bazénu za své děti ručí rodiče, proto nenechávejte své děti bez dozoru a to ani v herně.
 • V herně a prostorách recepce dodržujte prosím pořádek a prosíme, nenechávejte děti ničit vybavení – ať se u nás dětem i Vám líbí. Pokud dítě či dospělá osoba poničí jakékoliv zařízení v prostorách střediska, jsou rodiče nebo v případě dospělé osoby, tato dospělá osoba, povinni uhradit v celém rozsahu způsobenou škodu
 • V prostorách bazénu platí přísný zákaz kouření.
 • Apelujeme na Vás při dodržování výše uvedených požadavků z důvodu zvýšené hygieny a bezpečnosti, při jeho nedodržení si vyhrazujme právo klienty vyloučit z kurzu bez nároku na náhradu.
 • Prostory ve sprchách a v okolí bazénu jsou mokré a kluzké. Ve všech prostorách se prosím pohybujte se zvýšenou opatrností! Své děti nikdy nenechávejte bez dozoru.

PRAVIDLA KURZŮ A STORNO PODMÍNKY

 • Kurzy probíhají celoročně a začínají každé čtvrtletí.Výše členského příspěvku je závislá na počtu týdnů v daném čtvrtletí. Kurzovné je splatné nejpozději před první lekcí.
 • Za nevyčerpané lekce se peníze nevracejí.
 • V případě nenastoupení do kurzu (t.j. před 1.lekcí) máte nárok na vrácení celé částky (příspěvek mínus částka za dvě lekce) po odečtení manipulačního poplatku 300 Kč.
 • V případě ukončení kurzu po 2. lekci máte nárok na vrácení zbylé částky (členský příspěvek mínus částka za 2 lekce) s odpočtem manipulačního poplatku 300 Kč..
 • V případě uplatnění daru není možné vrácení finančních prostředků. 
 • Pokud během kurzu budete muset odhlásit plaváčka (např. z důvodu dlouhodobé nemoci), je třeba jej odhlásit písemně na e-mailu reklamace@amalka.info a přiložit potvrzení od lékaře. Vráceno vám bude 80% nevyčerpaného kurzovného od data doručení vašeho písemného odhlášení, ze kterého se odečte manipulační poplatek 300 Kč.
 • V případě uzavření bazénů kvůli epidemiologické situaci se členský příspěvek nevrací. 
 • Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce.

NÁHRADNÍ LEKCE

 • Náhradní hodiny jsou možné čerpat pouze za řádně omluvené absence. Lekci lze omluvit nejpozději do 8h ráno v den konání lekce v našem rezervačním systému. Po přihlášení a uhrazení kurzovného vám je vygenerováno přístupové heslo do rezervačního systému a dále si náhrady koordinujete sami. Stručný manuál naleznete na našich webových stránkách. Pokud výjimečně potřebujete lekci řádně omluvit telefonicky, je to možné pouze den předem. na tel. čísle 774 275 523. Nebo SMS dle zadní strany Vaší plavenky.
 • Náhradní lekce je nutné vybrat pouze v probíhajícím kurzu, nedají se převádět do dalšího kurzu.
 • AMÁLKA není povinna poskytnout Vám náhradní hodiny a náhradní lekce jsou pouze službou navíc pro účastníky kurzů.
 • Pokud bude hodina zrušena ze strany Amálky (technické důvody, provozní, onemocnění, aj..) bude Vám nabídnuta náhradní hodina automaticky.
 • V případě potřeby (např. plánované dovolené) lze lekce nahrazovat dopředu včetně dvou posledních lekcí. Pokud ke konci kurzu zjistíte, že máte již odchozeny všechny zaplacené lekce, je možné v kurzu pokračovat doplacením zbývajících lekcí.
 • Náhrada za náhradu se neposkytuje.
 • Poslední dvě lekce v kurzu nelze vypovědět, tzn. nevrací se za ně peníze.

Na hodinu plavání si s sebou přineste

 • platnou permanentku – před plaváním ji odevzdejte obsluze recepce
 • v případě ztráty klíčku od skříňky v šatně klient uhradí částku 50 Kč.
 • hygienické potřeby – mýdlo, šampon, osušku pro dítě a sebe, čisté plavky pro dítě a sebe,čistou obuv, případně župan a další osobní potřeby.
 • čistou obuv - obuv by neměla být používaná pro jiné účely než na bazén. Do šaten, sprch a bazénu je vstup povolen pouze naboso nebo ve speciální gumové obuvi, určené pouze do bazénu.

S případnými stížnostmi či připomínkami, které nevyřešíte s Vaším instruktorem nebo na recepci, kontaktujte vedení centra: Václava Procházková, tel.: 608275523.